LogoMateBinyamin-1.jpg

מכרזים

מכרז פומבי מקוון מס' 08/23 - לביצוע עבודות שיפוץ מבנה בי"ס חן עפרה

מספר מכרז:

08/23

תאריך תחילת הגשות:

05/06/23

תאריך אחרון לשאלות הבהרה:

15/06/23

תאריך אחרון להגשה:

22/06/23

קול קורא הצטרפות למאגר יועצים בתחום החשמל והאינסטלציה

מספר מכרז: 02/20

תאריך תחילת הגשות: 21/10/20

תאריך אחרון להגשה: 

קול קורא הצטרפות למאגר יועצים של חברה כלכלית בנימין בע"מ

מספר מכרז: 01/20

תאריך תחילת הגשות: 30/06/20

תאריך אחרון להגשה: