LogoMateBinyamin-1.jpg

מכרזים

מכרז פומבי מקוון מס' 12/23- תכנון והקמת מט"ש בישוב עמיחי

מספר מכרז:

12/23

תאריך תחילת הגשות:

20/07/23

תאריך אחרון לשאלות הבהרה:

14/09/23

תאריך אחרון להגשה:

10/10/23

קול קורא הצטרפות למאגר יועצים בתחום החשמל והאינסטלציה

מספר מכרז: 02/20

תאריך תחילת הגשות: 21/10/20

תאריך אחרון להגשה: 

קול קורא הצטרפות למאגר יועצים של חברה כלכלית בנימין בע"מ

מספר מכרז: 01/20

תאריך תחילת הגשות: 30/06/20

תאריך אחרון להגשה: