מכרז מסגרת פומבי להתקשרות בהסכם למתן שירותי קידום פרוייקטים ומיזמים כלכליים עבור החברה

מספר מכרז:

43/22

תאריך תחילת הגשות:

02/12/22

תאריך אחרון להגשה:

28/12/22